Reklama Gora

Regulamin

Regulamin serwisu www.nieruchomosci.twojemiastopasji.pl
Regulamin
I Zasady ogólne

1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego I. Postanowienia ogólne. • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego http://nieruchomosci.twojemiastopasji.pl prowadzonego przez Grupa Medialna Mariusz Goździcki z siedzibą w Warszawie, ul. Górczeska 224  lok 62 zwanym w dalszej części Zasad „Grupa Medialna ”. • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowe, o którym mowa w pkt. I.1. • Zawartość strony http://nieruchomosci.twojemiastopasji.pl stanowi własność Grupa Medialna lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona. II. Obowiązek przestrzegania prawa. • Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu http://nieruchomosci.twojemiastopasji.pl  sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa. • W przypadku uzyskania przez Grupa Medialna informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu http://nieruchomosci.twojemiastopasji.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Grupa Medialna ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. :
określa zasady publikowania na stronach Portalu ofert przez osoby prywatne zwane Ogłoszeniodawcami oraz agencje nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż nieruchomości zwanych Partnerami;
określa zasady wysyłania przez Użytkowników informacji o zapotrzebowaniu oraz zapytań o oferty publikowane na łamach Portalu.
2. Treść zamieszczanych w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Grupa Medialna przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.
3. Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Ogłoszeniodawcę lub Partnera nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy i Partnerzy.
4. Grupa Medialna zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach Portalu, a także do umieszczania w obrębie treści oferty (bez ingerencji w jej treść) reklamy lub linka do strony partnera serwisu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla odbiorcy oferty, w tym reklamy lub strony pośredników finansowych, instytucji kredytowych, firm przewozowych lub podmiotów z branży wykończenia wnętrz.
5. Ogłoszeniodawcy i Partnerzy, publikujący oferty w Portalu, wyrażają zgodę na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie doprowadzenia do transakcji; prowadzenie przez Grupa Medialna wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowaną ofertę lub oferty przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).
6. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd , dokonywanie oszustwa Użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w portalu symbolem "Nowość" oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Portalu powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Grupę Medialną do odmowy publikacji naruszających regulamin ofert, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym.
7. Podawanie danych kontaktowych do Ogłoszeniodawcy lub Partnera w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcie nieruchomości jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Grupę Medialną do odmowy publikacji oferty.
8. Odpowiedzialność Grupa Medialna wobec Ogłoszeniodawcy jak i  Partnera z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej za publikację oferty/ofert.
9. Całkowitą odpowiedzialność za fałszywe podawanie danych ogłoszeń jak i ich treści ponosi ogłoszeniodawca i to on będzie odpowiedzialny przed organami ścigania.
10. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
11. Grupa Medialna nie odpowiada wobec Partnera za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Grupa Medialna ul. Górczewska 224 lok. 62, 01-460 Warszawa lub mailem na adres: kontakt@grupamedialna.com.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.
II Zasady publikacji ofert przez Partnerów Serwisu
1. Publikacja ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości oferowanych przez Partnerów Portalu dokonywana jest na podstawie indywidualnie zawieranych umów między Grupa Medialna a Partnerem. Zasady publikacji ofert uregulowane są w dziale Zasady ogólne niniejszego Regulaminu.
2. O ile nie jest to inaczej ujęte w umowie pomiędzy Grupą Medialną a Partnerem, Partner Portalu wyraża zgodę na promowanie przez Grupę Medialną publikowanych w Portalu ofert za pośrednictwem wszelkich innych mediów (prasa, radio, telewizja, etc.) oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmiany sposobu przedstawiania oraz dokonywanie opracowań zdjęć i wizualizacji wchodzących w skład oferty w sposób nie naruszający ich integralności oraz przeznaczenia.
3. Dokonywanie opłat za publikację ofert Partnerów odbywa się na podstawie faktur VAT. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawa prawna § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. "Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług" Dz. U. z 1 maja 2004 r, Nr 97, poz. 971".
4. W przypadku nieterminowego opłacenia faktury przez Partnera Grupa Medialna naliczy odsetki w wysokości ustawowej. W przypadku wystąpienia zaległości w opłacie faktur przekraczającej jeden miesiąc  Grupie Medialnej przysługuje prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Partnera
III Zasady publikacji i zgłaszania ofert oraz zapytań za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Portalu.
1. Na stronach Portalu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie następujących czynności:
a.opublikowanie w Portalu oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz oferty kupna lub najmu nieruchomości (publikacja)
b.wysłanie do Partnera lub Ogłoszeniodawcy zapytania o konkretną ofertę prezentowaną w Portalu (zapytanie)
2. Publikacja oferty w Portalu.
Aby opublikować ofertę na stronach Portalu należy prawidłowo wypełnić pola w formularzu "dodaj ofertę"  dostępnym na stronach Portalu www.nieruchomosci.twojemiastopasji.pl.
a.Po wypełnieniu formularza należy wnieść zgodną z aktualnym cennikiem opłatę za publikację oferty wysyłając płatnego sms-a z telefonu komórkowego działającego w sieci telefonii komórkowej lub dokonać płatności e-przelewem, przekazem lub przelewem z dowolnego banku. Publikacja oferty w portalu następuje:
- w przypadku płatności sms-em - po wpisaniu we wskazanym polu formularza treści kodu otrzymanego w sms-ie zwrotnym i wysłaniu zgłoszenia;
- w przypadku płatności internetowej kartą kredytową (płatniczą), e-przelewem, przekazem lub przelewem z dowolnego banku - po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji.
b.Umowa zlecenia publikacji oferty w Portalu wchodzi w życie z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.
c.Ze względów technicznych czas oczekiwania na otrzymanie kodu zwrotnego po wysłaniu sms-a może trwać do ok. 2 godzin. Czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości płatności internetowej może trwać nawet do 4 dni.
d.Publikacja oferty w Portalu automatycznie powoduje przesłanie tej oferty w celach informacyjnych do współpracujących z serwisem biur nieruchomości.
e.Okres publikacji oferty w Portalu wynosi 1, 7, 14, 30, 60 lub 90 dni - zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika w momencie dodania oferty. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać ofertę klikając na link w mailu otrzymanym uprzednio jako potwierdzenie dodania oferty w Portalu.
f. Po upływie okresu publikacji oferta staje się nieaktywna i niewidoczna dla Użytkowników Portalu. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie aktywuje jej w ciągu 90 dni oferta zostanie usunięta z bazy.
g. Zgłaszając ofertę sprzedaży lub wynajmu Użytkownik oświadcza, że albo jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty, albo że jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością.
h. Jedna oferta publikowana w Portalu w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości.
i. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza "dodaj ofertę" Grupie Medialnej przysługuje prawo odmowy publikacji oferty lub jej usunięcia.
j. Użytkownik zgłaszający ofertę kupna lub najmu wyraża zgodę na przesłanie informacji o poszukiwanej nieruchomości/nieruchomościach wraz z jego danymi do biur nieruchomości - Partnerów Portalu.
k. Zważywszy na starania Grupy Medialnej zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Portalu ogłoszeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Portalu, Użytkownik powiadomi o tym niezwłocznie Grupę Medialną przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: kontakt@grupamedialna.pl . Użytkownik upoważnia Grupę Medialną do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
3. Zgłoszenie zapytania. Aby zgłosić zapytanie dotyczące oferty (ofert) prezentowanej w Portalu należy prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym pod ofertą będącą przedmiotem zainteresowania i nacisnąć guzik "wyślij".
a. Użytkownik zgłaszający za pośrednictwem Portalu zapytanie o ofertę prezentowaną na łamach Portalu wyraża zgodę na przesłanie tej informacji wraz z jego danymi do Ogłoszeniodawcy lub Partnera publikującego daną ofertę oraz prowadzenie przez niego różnorodnych działań zmierzających do zrealizowania transakcji w tym przetwarzanie danych osobowych.
b.Użytkownik zgłaszający zapytanie o ofertę zobowiązuje się nie wysyłać do Ogłoszeniodawcy/Partnera publikującego daną ofertę informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowej, której intencją jest skłonienie Ogłoszeniodawcy/Partnera do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do korzystania z usług innego serwisu o charakterze zbliżonym do Portalu.
c.Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą/Partnerem Portalu zainicjowanych przez wysłanie za pośrednictwem Portalu zapytania, zapotrzebowania lub publikacją oferty w Portalu.
IV.Opłaty za publikację ofert w Portalu
1. Wysokość opłat za publikację w Portalu ofert indywidualnych podana jest w cenniku.
2. Opłaty za publikację ogłoszeń w Portalu są pobierane z góry. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.
3. Opłata za publikację w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez Partnera Portalu - agencję nieruchomości, dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową lub inny podmiot gospodarczy określona jest indywidualnie w umowie zawartej z Partnerem.
Grupa Medialna nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Portalu chyba, że odrębna umowa zawarta z Partnerem stanowi inaczej.
4. Grupie Medialnej  przysługuje prawo zmian ustalonej opłaty abonamentowej. O zmianach i o terminach rozpoczęcia ich obowiązywania Melog.com poinformuje Partnera drogą elektroniczną i/lub listowną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Do momentu wejścia w życie nowych opłat Partnerowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W czasie trwania okresu wypowiedzenia zachowują ważność dotychczasowe warunki współpracy. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy uznaje się za akceptację zmiany wysokości opłat.
V. Zasady dodatkowego promowania ogłoszeń

1. Portal www.nieruchomosci.twojemiastopasji.pl udostępnia swoim Użytkownikom dodatkowe opcje promocji ogłoszeń - Podbicia i Wyróżnienia
2. Wyróżnienia ogłoszenia można dokonać poprzez: wykupienie publikacji ogłoszenia w opcji obejmującej Wyróżnienie, podbicie ogłoszenia o min. 20 pkt., oznaczenie ogłoszenia znacznikiem 'Wyróżnione' w panelu administracyjnym Partnera.
3. Ogłoszenie posiadające status "Wyróżnione" prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania w sekcji "Ogłoszenia wyróżnione" znajdującej się przed pozostałymi ogłoszeniami.
4. Ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie uporządkowane są malejąco wg liczby punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów malejąco wg jakości opisu ogłoszenia.
5. Okres ważności podbicia niezależnie od ilości punktów wynosi 7 dni. Okres ważności podbicia kończy się przed upływem 7 dni jeżeli ogłoszenie zostanie wcześniej usunięte z bazy lub upłynie termin jego ważności.
6. Grupa Medialna nie gwarantuje stałej pozycji wyróżnionego i/lub podbitego ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania. Pozycja ogłoszenia może ulec zmianie wskutek działań podejmowanych przez innych ogłoszeniodawców.
7. Zamówienie zewnętrznego banera reklamowego - w Portalu www.nieruchomosci.twojemiastopasji.pl jest możliwość składania zamówień na zewnętrzne banery reklamowe. Wszelkie reklamacje dotyczące produkowanych banerów będą rozpatrywane przez Grupę Medialną w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji drogą mailową na adres nieruchomosci@twojemiastopasji.pl. Zamówione banery nie podlegają zwrotowi.
8. Grupa Medialna zastrzega sobie prawo do zmian graficznych w wyglądzie banerów, które mogą odbiegać od wizualizacji rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu.
VI. Zasady odstępowania od umowy przez Użytkowników
1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, zawierającego imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Użytkownika oraz numer ogłoszenia, którego dotyczy.
3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Grupa Medialna, ul. Górczewska 224 lok 62, 01-460 Warszawa lub mailem na adres: nieruchomosci@twojemiastopasji.pl Po wysłaniu przez Użytkownika przedmiotowego oświadczenia, Melog niezwłocznie prześle Użytkownikowi na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Usługi świadczone przez Operatora mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu.
VII. Polityka prywatności
1. W czasie korzystania z Portalu Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Grupa Medialna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ulGórczewskiej 224 lok. 62, 01-460 Warszawa, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w punkcie 3 poniżej. Użytkownik jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą Użytkownika. Grupa Medialna jest upoważniona do powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Grupa Medialna zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie oraz zamierzonym terminie przekazania. Ogłoszeniodawca wykupujący publikację ogłoszenia w abonamencie „Premium” zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) w zakresie koniecznym do wykonania usługi publikacji ogłoszenia w Serwisie Partnera Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Grupę Medialną nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
2. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika przy użyciu panelu użytkownika Portalu lub przed administrację Portalu na wniosek Użytkownika.
3. Dane osobowe podane dla niektórych usług będą publicznie dostępne dla innych użytkowników Portalu, chyba że Użytkownik Odwiedzający zaznaczy inaczej.
4. Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za opisy, opinie i komentarze Użytkowników Odwiedzających publikowane w Portalu. Pozostają one własnością ich autorów i mogą być zmodyfikowane lub usunięte na życzenie Użytkownika.
5. W związku z niektórymi zamówionymi usługami Grupa Medialna będzie wysyłała powiadomienia na adres e-mail podany przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z takich powiadomień.
6. Portal wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika Odwiedzającego. Omowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.
7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8. Grupa Medialna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich ogłoszenia.

IX Postanowienia końcowe.

Grupa Medialna zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

 POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grupa Medialna z siedzibą pod adresem: Górczewska 224 lok 62 , 01-460 Warszawa. Korzystając z Serwisu Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od współpracujących z Melog.com reklamodawców, partnerów oraz firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od innych podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Kategorie
 • Domy [0]
 • Garaże [0]
 • Grunty [0]
 • Lokale [0]
 • Luksusowe [0]
 • Mieszkania [0]
 • Pokoje [0]
 • Promocje Developerskie [0]
 • Przetargi [0]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 105

Ostatnio dodane


Reklama Stopka